Ogłoszenie - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 201

07.10.2019

Rada Nadzorcza Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020. Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15.00 na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferta powinna zawierać: 1. Informację o oferencie. 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii. 3. Termin badania sprawozdania finansowego. 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata. Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.04.2020 r. oraz na dzień 30.04.2021 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 15 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu, www.zwik.zagan.pl Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.                                                                                  Rada Nadzorcza                                                                                  Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 07.10.2019

Dokument oglądany razy: 118
« inne aktualności