To jest wersja archiwalna z dnia 07.10.2019, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ogłoszenie - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 201

07.10.2019

Rada Nadzorcza Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15.00 na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań
w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.”
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii.
3. Termin badania sprawozdania finansowego.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.04.2020 r. oraz na dzień 30.04.2021 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 15 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu, www.zwik.zagan.pl
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

                                                                                 Rada Nadzorcza
                                                                                 Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 07.10.2019

Dokument oglądany razy: 87
« inne aktualności