Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Instrukcja udostępnianie informacji publicznej dotyczącej Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej dotyczącej Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Opis postępowania

 1. Wnioskodawca składa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Spółki do Prezesa Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji.
 2. Prezes Spółki przesyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Właściwej jednostki.
 3. Właściwa jednostka wyraża lub nie wyraża zgodę na udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Spółki zgodnie z przepisami uchwałą Zarządu nr 161/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 106/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 4. Właściwa jednostka rozpatrując sprawę sprawdza, czy:
  • żądana informacja jest informacją publiczną – jeżeli nie jest, to informuje o tym fakcie Wnioskodawcę
  • żądana informacja jest dostępna w Spółce – jeżeli nie jest, to informuje o tym fakcie Wnioskodawcę, wskazując ewentualnie właściwy organ / instytucję,
  • żądana informacja podlega udostępnieniu w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej – jeżeli nie podlega, to informuje Wnioskodawcę o innym trybie udostępnienia żądanej informacji,
  • żądana informacja jest chroniona przepisami szczególnymi - jeżeli jest, to nie wyraża zgody na udostępnienie informacji publicznej,
  • wniosek dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej – jeżeli dotyczy tego rodzaju informacji, a jej przetworzenie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, nie wyraża zgody na udostępnienie informacji publicznej,
  • Spółka poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku – jeżeli ma ponieść takie koszty, to Właściwa jednostka informuje Wnioskodawcę o tym fakcie, wskazując jednocześnie ich wysokość.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie informacji publicznej, Właściwa jednostka przesyła wnioskowane informacje Wnioskodawcy.
 6. W przypadku nie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji publicznej, Właściwa jednostka informuje Wnioskodawcę o nie wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Spółki przywołując właściwą podstawę prawną (np. jeżeli informacja publiczna stanowi jednocześnie tajemnicę przedsiębiorstwa Właściwa jednostka powołuje się na zapis art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ograniczającej dostęp do takiej informacji).
 7. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Właściwa jednostka nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 8. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Właściwa jednostka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 9. Wniosek wraz z decyzją o udostępnieniu informacji publicznej (wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Spółki) archiwizuje Właściwa jednostka.

Załącznik:

1. Wniosek o udostępnienie informacji  (formularz).Opublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 14.02.2011
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 11 204