Historia


Przedsiębiorstwo Żagańskie Wodociągi i Kanalizacji sp. z o.o. powstało na bazie Spółki Bóbr sp. z o o., założonej aktem notarialnym z dnia 12.09.2002 r. przez Spółkę Wodno-Ściekową „Bóbr”.

Uchwałą Nr IX/86/2003/ Rada Miasta Żagania z dnia 29 maja 2003 r. wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Żagań do spółki „Bóbr” i wniesienie do niej części restrukturyzowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w postaci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Konsekwencją tej uchwały było podpisanie w dniu 10 lipca 2003 r. aktu notarialnego, którym Spółka „Bóbr” sp. zmieniła nazwę na obecnie obowiązującą tj Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. oraz zmieniła strukturę własnościową. Spółka stała się własnością dwóch wspólników tj. Gminy Miejskiej Żagań i SWS” Bóbr”. Po tym czasie ukształtował się zarząd ŻWiK, który dopiero mógł podejmować określone decyzje związane z funkcjonowaniem nowego podmiotu.

Kolejny ważny etap Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji ropoczął się 14 września 2007 r. Wojewoda Lubuski Rozporządzeniem Nr 2 z dnia 14 września 2007 r. wyznaczył aglomerację Żagań o równoważnej liczbie mieszkańców 41 721, z istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Żagań, obejmującą następujące miejscowości:

  •  z terenu Gminy Miejskiej Żagań (dalej zwanej też jako Miasto Żagań):
    Miasto Żagań
  • z terenu Gminy Wiejskiej Żagań (dalej zwanej też jako Gmina Żagań): Dzietrzychowice, Tomaszowo, Bożnów, Miodnica, Stary Żagań, Pożarów.

Aglomerację Żagań zamieszkuje 30 614 mieszkańców, z czego 26 912 osób mieszka w Mieście Żagań.  Po tym wydarzeniu w niedługim czasie Żagańskie Wodociągi  i Kanalizacje sp. z o.o. po opracowaniu technicznego studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”  przystąpiła do działań zmierzających do pozyskania środków na realizację tego przedsięwzięcia . Udało się to w czerwca 2009 poprzez  podpisanie z WFOŚi GW o dofinansowaniu projektu
(wartości 83 mln w tym 51% dofinansowania z Funduszu Spójności).

30 czerwca 2010 r. "Spółka Bóbr” zakończyła działalność gospodarczą, majątek spółki został przejęty przez Gminę Żagańo statusie miejskim a następnie przeniesiony aportem do spółki Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje.Opublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 07.12.2010
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 21 911