ZMIANA TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY O STATUSIE MIEJSKI I WI

28.06.2019

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OD 01 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe            5,33                                    5,76
Pozostali odbiorcy                     5,36                                    5,79

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe                  5,38                      5,81
Pozostali odbiorcy                           5,41                      5,84

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe               5,41                         5,84
Pozostali odbiorcy                        5,51                         5,95

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Oznaczenie grupy taryfowej Taryfowa grupa odbiorców

Gospodarstwa domowe Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości (budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne), rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz najemcy lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani z wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Grupa obejmuje również korzystanie z zastępczego punktu poboru wody.

Pozostali odbiorcy Odbiorcy zużywający wodę w procesach produkcyjnych i technologicznych (także do studzenia, czyszczenia, płukania jak i transport itp.). Grupa ta obejmuje także działalność usługową, np. hotele, żłobki, gastronomia, szkoły, jednostki handlowe itp. oraz wodę pobraną przez Gminę z publicznych studni i zdrojów ulicznych do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i terenów zielonych

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawione są w poniższych tabelach.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OD 01 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe             7,89                           8,52
Pozostali odbiorcy                      7,89                           8,52

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe             7,92                        8,55
Pozostali odbiorcy                  7,92                           8,55

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe           7,95                          8,59
Pozostali odbiorcy                    7,95                          8,59

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Oznaczenie grupy taryfowej Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe Właściciele, zarządcy budynków, najemcy lokali w budynkach wielolokalowych. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego lub zainstalowanych w lokalu. Grupa również obejmuje korzystanie z zastępczego punktu poboru wody i odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Pozostali odbiorcy Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną na podstawie ilości zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub urządzeń pomiarowych

________________________________________
Tekst zatwierdzonej taryfy dostępny jest na stronach BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Żagań o statusie miejskim oraz Gminy Żagań i Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 28.06.2019

Dokument oglądany razy: 314
« inne aktualności